รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5-2566

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

          ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0012 / 2566 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 1370- 2562 และ 1731-2562 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ความทราบแล้วนั้น

          บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้


เอกสารแนบ
Calendar