รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

   ผู้ประกาศข่าว ธนัญกรณ์ ชูนวน

     ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๑๑๓,๙๑๑๗๒ และ ๙๐๑๐๑ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา 

         อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทน ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ และหนังสือของสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ อว ๘๑๒๗.๘/๐๐๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๑๑๓, ๙๑๑๗๒ และ ๙๐๑๐๑ ประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ดังรายละเอียดดังแนบ

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar