รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (ต้นกล้าอาจารย์) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566

 

จำนวนทุนและรูปแบบของทุน

     ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

 

ทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยสามารถสมัครผ่านช่องทาง ดังนี้

1.  สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google form) พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายังลิงค์ https://forms.gle/YynnboKwTeExACms9 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ดังแนบ

https://nurse.buu.ac.th/websiteMG/picture/registrytonkla.png

2.  กรณีสมัครด้วยตนเอง คณะฯ จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารนพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์

 

**สมัครผ่านระบบออนไลน์ Google form** 

  

**ประกาศรับสมัคร** 

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่เคยสอน ผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ที่ควบคุมการวิจัย 
Calendar