รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพาฯ ต้นกล้าอาจารย์ ครั้งที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (ต้นกล้าอาจารย์) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

 

ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนดำเนินการรายงานตัวและจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศเป็นผู้รับทุน

 

 

** ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา **

 
Calendar