รับสมัครงาน

เมษายน 2566

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 412/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา คือ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓๕๕ – ๒๕๖๒ และเลขที่ตำแหน่ง ๑๓๙๙ – ๒๕๖๓ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

               ๑.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร และการคลัง ทั้งนี้  ต้องได้รับวุฒิการปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร และการคลัง

               ๒. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องมี

คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                      (๑)  TOEFL (iBT)                                   คะแนนขั้นต่ำ  79

                      (๒)  IELTS (Academic Modules)                คะแนนขั้นต่ำ  6

                      (๓)  BUU – GET *                                 คะแนนขั้นต่ำ  65

                      (๔)  CU - TEP                                      คะแนนขั้นต่ำ  70

                      (๕)  TU – GET (CBT)                              คะแนนขั้นต่ำ  81

                      ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุตามที่หน่วยงานหรือสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษนั้นกำหนดหรือกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษนั้น มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

                      * เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://li.buu.ac.th

                      สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด เป็นวุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยกเว้นการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ 2.2 ได้ 

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

               ๑.  ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดจาก Website: https://huso.buu.ac.th/job

               ๒.  หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว

พร้อมแนบคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

               ๓.  ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ไม่นับรวมผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

               ๔.  แผนการสอนในรายวิชาที่ตนเองถนัด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

               ๕.  หลักฐานผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๒.๒ 

               ๖.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)

               ๗.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

               ๘.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

               ๙.  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

               ๑๐. สำเนาหลักฐานการผ่านราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

               ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือทางมหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า เอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารหลักฐานการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผ่านเว็บไซต์ https://huso.buu.ac.th/job วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข ๐ ๓๘๑๐ ๒๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail: uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้  ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

               สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาทำการ

               หรือคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

               หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website: https://huso.buu.ac.th/job 

 
Calendar