รับสมัครงาน

มีนาคม 2566

    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 455-2551

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

 

         ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0007 / 2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ เลขที่ตำแหน่ง 455 - 2551 ความทราบแล้วนั้น

         บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานแทน จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Calendar