รับสมัครงาน

มกราคม 2566

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา

.........................................

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

๒.๑ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาการจัดการทางสังคม การจัดการสาธารณะ เทคโนโลยีและสังคม ทั้งนี้ ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์

๒.๒ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

      (๑) TOELF (iBT) คะแนนขั้นต่ำ ๗๙

      (๒) IELTS (Academic Modules) คะแนนขั้นต่ำ ๖

      (๓) BUU - GET* คะแนนขั้นต่ำ ๖๕

      (๔) CU - TEP คะแนนขั้นต่ำ ๗๐

      (๕) TU - GET (CBT) คะแนนขั้นต่ำ ๘๑

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุตามที่หน่วยงานหรือสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษนั้นกำหนดหรือกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษนั้นมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

.

*เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://li.buu.ac.th 

 

สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด เป็นวุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยกเว้นการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ ๒.๒ ได้

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวันและเวลาราชการ โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail: uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๓๑๑ ในวันและเวลาทำการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website: https://huso.buu.ac.th/job
Calendar