รับสมัครงาน

มกราคม 2566

    รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว ธนัญกรณ์ ชูนวน

     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ อัตรา ดังต่อไปนี้

            ๑.   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ 
                  เลขที่ตำแหน่ง ๘๒๗-๒๕๕๓ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล

            ๒.   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
                  เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๑๑๓ , ๙๑๑๗๒ จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

            ๓.   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบ
                  เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๑๐๑ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ อว ๘๑๒๗.๑/๐๒๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดดังแนบ

Download เอกสาร
Calendar