รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง 1313-2561 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

1.1  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประวัติศาสตร์

1.2  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

       (1)  TOEFL (iBT) คะแนนขั้นต่ำ 79

       (2)  IELTS (Academic Modules) คะแนนขั้นต่ำ 6

       (3)  BUU  GET* คะแนนขั้นต่ำ 65

       (4)  CU - TEP คะแนนขั้นต่ำ 70

       (5)  TU - GET (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 81

      ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุตามที่หน่วยงานหรือสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษนั้นกำหนด หรือกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษนั้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

      *เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://li.buu.ac.th 

       สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด เป็นวุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยกเว้นการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ 1.2 ได้

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail:uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาทำการ

 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website: https://huso.buu.ac.th/job 
Calendar