รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 1355 - 2562 และเลขตำแหน่ง 1399 - 2563 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

1.1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร และการคลัง ทั้งนี้ ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร และการคลัง

1.2  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยบูรพา ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

       1.2.1  TOEFL (iBT) คะแนนขั้นต่ำ 79

       1.2.2  IELTS (Academic Modules) คะแนนขั้นต่ำ 6

       1.2.3  BUU - GET* คะแนนขั้นต่ำ 65

       1.2.4  CU - TEP คะแนนขั้นต่ำ 70

       1.2.5  TU - GET (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 81

       ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุตามที่หน่วยงานหรือสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษนั้นกำหนดหรือกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษนั้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

       *เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://li.buu.ac.th

       สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด เป็นวุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยกเว้นการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ 1.2 ได้

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง E-mail:uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาทำการ

 

หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website: https://huso.buu.ac.th/job
Calendar