รับสมัครงาน

กันยายน 2565

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่อัตรา 457 - 2551 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวลนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website: https://huso.buu.ac.th/job หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง QS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลียบูรพา

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาราชการ
Calendar