รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2565 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก

   ผู้ประกาศข่าว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2565 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก

 

ให้มีผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ ตณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบตรวจคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้นด้วยตนเอง โดยการใช้ Antigen test kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง และส่งผลการตรวจมายัง e-mail: personnelnursingbuu@gmail.com หรือนำมาแสดงก่อนเข้าสอบ

 

ประกาศรายชื่อ
Calendar