รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ สำนักคอมพิวเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว ธนัญกรณ์ ชูนวน

     ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา ดังต่อไปนี้

                    ๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๑๑๓ , ๙๑๑๗๒ สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานรระบบ สำนักคอมพิวเตอร์

        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๕ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือของสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ อว ๘๑๒๗.๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ สำนักคอมพิวเตอร์

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
Calendar