รับสมัครงาน

เมษายน 2565

    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

 

จำนวนทุนและรูปแบบของทุน

1.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ จำนวน 2 ทุน

2.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล จำนวน 1 ทุน

 

ทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.  สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.  สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง E-mail : personnelnursingbuu@gmail.com 

3.  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ขอให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือกด้วย

 

**สมัครระบบออนไลน์**

 

**ประกาศรับสมัคร**

 

 **ใบสมัคร**
Calendar