รับสมัครงาน

เมษายน 2565

    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

http://thaimed.buu.ac.th/news/frontend/detail/MTB8fHpZQmt8Qnpz

news164956745570080800.pdf (buu.ac.th)

 ใบสมัคร Click !!
Calendar