รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2564

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา  วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสมัคร
ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
          ๑. สมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี
          ๒. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการ ชำระเงินค่าสมัครที่โอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยบูรพา”  เลขที่บัญชี ๒๐๔-๑-๘๕๗๒๗-๗ 
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

          รายละเอียดการรับสมัคร
          ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
          ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลฯ


Calendar