รับสมัครงาน

สิงหาคม 2564

    สำนักหอสมุด ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

สำนักหอสมุดประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

               สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีการพบจำนวนผู้ติดเชื้อต่อเนื่องในอัตราที่สูงและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ นั้น สำนักหอสมุดจึงขอเลื่อนวัน เวลา และสถานที่สอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -19) จะคลี่คลาย โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบทางเว็บไชต์ www.lib.buu.ac.th และ www.lib.buu.ac.th ต่อไป

รายละเอียด คลิ๊ก

 
Calendar