รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2564

    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขารังสีเทคนิค

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91411 สังกัดสำนักงานการศึกาา จำนวน 1 อัตรา (สาขารังสีเทคนิค)

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะสหเวชศาสตร์ ในวัน-เวลา ราชการและชำระค่าสมัครด้วยเงินสด
2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 10131 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจะถือตราประทับของไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์” และชำระค่าธรรมเนียมสมัครด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร “บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา
มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา” พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมในซองเอกสาร
3. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง
e-mail : somsuay@go.buu.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมสมัครด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ““บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา” พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ภำยในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. ซึ่งถือตามเวลาที่ปรากฏ
ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วพร้อมเอกสารฉบับจริง มายื่นในวันที่สอบคัดเลือก


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 
Calendar