รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2563

    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว อิทธิวัฒน์ คำสีม่วง

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
Calendar