รับสมัครงาน

มิถุนายน 2563

    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3-2563

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

 

จำนวนทุนและรูปแบบของทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน 4 ทุน ดังนี้

1.  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ทุน

2.  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ทุน

3.  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 2 ทุน

 

ทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

 

**ประกาศรับสมัคร**

 

**ใบสมัคร**
Calendar