รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงกาจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 
Calendar