รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2563

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๗๔
วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.chanthaburi.buu.ac.th หรือ website http://www.buu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ได้ที่ E-mail: parichat@buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ หรือ ๑๑๑๑  ในวันและเวลาทำการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร คลิก

ใบสมัคร คลิก
Calendar