รับสมัครงาน

เมษายน 2563

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒-๒๕๕๓

วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.chanthaburi.buu.ac.th หรือ website http://www.buu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ได้ที่ E-mail: parichat@buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ หรือ ๑๑๑๑  ในวันและเวลาทำการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร คลิก

ใบสมัคร คลิก
Calendar