รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2563

    สถาบันภาษา รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวนมาก

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

สถาบันภาษารับสมัครอาจารย์พิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
1. คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติทั่วไป
    1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโททางด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    1.2 มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, BUU-GETหรือจากสำนักทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ที่มีหลักฐานรับรอง
    1.3 มีประสบการณ์การสอนทางด้านภาษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เอกสารประกอบการสมัคร:
    2.1 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
    2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2.3 สำเนาบัตรประชาชน
    2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
    2.5 สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
3. กำหนดการรับสมัคร
    - เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
    - สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
    - ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
    - เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาอาจารย์ เดือนมิถุนายน 2563
    หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4. วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ Email : li@go.buu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง 
5. สถานที่สอบคัดเลือก : สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Download ใบสมัครได้ที่ http://cid.buu.ac.th/parttime/application-thai.doc

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข : 038-390110
Calendar