รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

   ผู้ประกาศข่าว สวรรยา สีหะวงศ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล  สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๒๖๐-๒๕๔๗

          วุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  ด้านศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น หรือด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวันและเวลาทำการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ห้อง  S ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ หรือ ๑๑๑๔ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http:// www.chanthaburi.buu.ac.th  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร คลิก  

 ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  คลิก

 

 

 

 

 
Calendar