รับสมัครงาน

มกราคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ภาคความรู้ คาวมสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ครั้งที่1/2563 (สอบสัมภาษณ์)
Calendar