รับสมัครงาน

ธันวาคม 2562

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

           ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก**
Calendar