รับสมัครงาน

ธันวาคม 2562

    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

                    ๒.๑ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                    ๒.๒ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

                    ๒.๓ จะต้องสำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนที่มีการทำงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

                    ๒.๔ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา)

                    ๒.๕ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑)    TOEFL (Paper)                คะแนนขั้นต่ำ ๕๕๐

(๒)    TOEFL (CBT)                  คะแนนขั้นต่ำ ๒๑๓

(๓)    TOEFL (IBT)                   คะแนนขั้นต่ำ ๗๙

(๔)    IELTS                            คะแนนขั้นต่ำ ๖

(๕)    BUU-GET                       คะแนนขั้นต่ำ ๖๕

                    ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

                    ข้อกำหนดภาระงานคณาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://calendar.buu.ac.th/document/1576029051.pdf

ใบสมัคร

>>> http://calendar.buu.ac.th/document/1576554229.pdf

 
Calendar