รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2562

    คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาดฯ

   ผู้ประกาศข่าว สวรรยา สีหะวงศ์

ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล  สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๙-๒๕๔๘

          วุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาการตลาด  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒       ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันและเวลาทำการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ห้อง  S ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ หรือ ๑๑๑๔ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http:// www.chanthaburi.buu.ac.th  

 

ประกาศรับสมัคร คลิก   

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย คลิก
Calendar