รับสมัครงาน

สิงหาคม 2562

    กองกลาง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

               กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเแพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 
Calendar