รับสมัครงาน

สิงหาคม 2562

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๑๑๕-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง QS๒-๒๐๘ ชั้น ๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ (๐๓๘)๑๐๒๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ Download ใบสมัครจาก www.huso.buu.ac.th หรือคลิกรายละเอียดได้ที่นี่
Calendar