รับสมัครงาน

เมษายน 2562

    คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ Ph.D. Natural Science หรือปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ

   ผู้ประกาศข่าว สวรรยา สีหะวงศ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล  สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๖๘๐-๒๕๕๒

วุฒิ Ph.D. (Natural Science) หรือปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันและเวลาทำการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ห้อง  S ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ หรือ ๑๑๑๔ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http:// www.chanthaburi.buu.ac.th  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
Calendar