รับสมัครงาน

เมษายน 2562

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา 

- ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน -23 พฤษภาคม 2562

ณ สำนังานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์

0-3810-2089 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edu.buu.ac.th

- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1554454297.pdf
Calendar