รับสมัครงาน

เมษายน 2562

    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๔๙ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์

สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข (๐๓๘) ๑๐๓๑๖๘ ในวันและเวลาทำการ
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar