รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2561

    ่้รับสมัครหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

http://calendar.buu.ac.th/document/1525332990.jpg

http://calendar.buu.ac.th/document/1525333015.jpg

http://calendar.buu.ac.th/document/1525333033.jpg

 

 

http://thaimed.buu.ac.th/news/frontend/detail/MDN8fEJmWXxCenM

 
Calendar