รับสมัครงาน

เมษายน 2561

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็ก

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้


1.  ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
     สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
2.  พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
     สำเร็จการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กปฐมวัยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัย
 
ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ
 
 Calendar