รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์  มีความประสงค์ในการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์  กายภาพบำบัด จำนวน  1  อัตรา  สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก  ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบำบัด  

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
Calendar