รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิสาหกิจกีฬา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   ผู้ประกาศข่าว นวลพร ก่อเกียรติวนิช

         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการศูนย์วิสาหกิจกีฬา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจ้างด้วยงบประมาณ

ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ 0001 / 2561 ลงวันที่

5 มกราคม พ.ศ.2559 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ 0003 / 2561 ลงวันที่ 23 มกราคม  พ.ศ.2561 นั้น

          บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ

3 (25)ของคำสั่งมหาวิทยาบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก  

 

>>>  รายละเอียดดังประกาศนี้ <<<
Calendar