รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
จำนวนทุนและรูปแบบของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ทุน
 
ทั้งนี้สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-30 มกราคม พ.ศ.2561 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
 

 
Calendar