รับสมัครงาน

มกราคม 2561

    รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการศูนย์วิสาหกิจกีฬา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   ผู้ประกาศข่าว นวลพร ก่อเกียรติวนิช

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการศูนย์วิสาหกิจกีฬา 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้ดี

3) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ได้ดี

4) มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

5) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และสรุปผล

6) มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ เสียสละ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือนอกเวลาปฏิบัติงานได้

 

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561  

ในวัน และเวลา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 2

รายละเอียดดังนี้            1.ประกาศรับสมัคร                2.ใบสมัคร

 

                               
Calendar