รับสมัครงาน

ธันวาคม 2560

    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

   ผู้ประกาศข่าว ตุลาพล นิติเดชา

ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง 90551 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เงื่อนไขการบรรจุ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://buulog.com/

และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสหศึกษา คณะโลจิสติกส์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทศัพท์ 0-3810-310

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สถานที่รับสมัคร หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลขข้างต้น หรือที่ https://buulog.com/

กำหนดการสอบคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

- สอบสัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ LOG 2-202 ชั้น 2 อาคารสหศึกษา คณะโลจิสติกส์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ทาง เว็บไซต์ https://buulog.com/

และรายงานตัวหลังวันประกาศภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
Calendar