รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 13 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ยุดาพงศ์ คงช่วย

ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-----------------

                 ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา

จำนวน ๑๓ อัตรา

                 อาศัยอำนาจตามข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หน้างานปฏิบัติงาน ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของส่วนงาน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้         
Calendar