รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย

   ผู้ประกาศข่าว ศิราพรรณ แซ่อุ่ย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๙๓๘  สังกัดกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

 

ให้บุคคลที่มีรายชื่อในประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 
ชั้น ๒ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  

ทั้งนี้ 

      ๑. ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นแต่งกายสุภาพในการเข้ารับการสอบคัดเลือก

      ๒. ให้นำบัตรที่นั่งสอบ และบัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

      ๓. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

 
Calendar