รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

                                   ชื่อ - สกุล                          เลขประจำตัวสอบ

              1. นางสาวจตุพร      แซ่เตี่ยว                    020

              2. นางสาวอังศุรัตน์   ระยา                        044

              3. นางสาวอณัศยา    อินทโชติ                   057

              4. นายเจษฐา          จรจาก                      085

              5. นางสาววรินยุพา    บูรณอารีย์พงษ์             099

รายละเอียด
Calendar