รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานร้านค้า Cafelibrary ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานร้านค้า Cafe@library ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด

ใบสมัคร
Calendar