รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒-๒๕๖๐ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว สวรรยา สีหะวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์  เลขประจำตำแหน่ง  ๙๘๘-๒๕๕๕

จำนวน ๑ อัตรา  สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
Calendar