รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารและนักวิชาการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนักวิชาการศึกษา

 
 
 
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวัน เวลา ดังนี้
 
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
         เวลา 09.00 น. สอบภาคปฏิบัติ / ข้อเขียน ณ ห้อง N2304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
         เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
         เวลา 09.00 น. สอบภาคปฏิบัติ / ข้อเขียน  ณ ห้อง N2304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
         เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 Calendar