รับสมัครงาน

ตุลาคม 2560

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่  ๐๐๓๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-----------------

                                                                       

                        ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ที่ ๐๐๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๐๐๔/๒๕๖๐ จำนวน ๓ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๒๖๘, ๙๑๒๖๙ และ ๙๑๒๗๑ สังกัดสำนักงานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุดเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของส่วนงาน ดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์

เลขประจำตำแหน่ง  ๙๑๒๖๘

- นางสาวสุธาสินี  ชยางกูร ณ อยุธยา

 เลขประจำตำแหน่ง  ๙๑๒๖๙

- นางสาวหทัยพัจณ์  พึ่งพุ่มแก้ว

 เลขประจำตำแหน่ง  ๙๑๒๗๑

-นายคิธธ์  วงศ์อาษา

 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดทำเอกสารการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมผู้ค้ำประกัน

ได้ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำหลักฐานการรายงานตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

                     หลักฐานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้ถ่ายสำเนาเอกสารต่อไปนี้ พร้อมลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง และอากรแสตมป์ดวงละ ๑๐ บาท จำนวน ๓ ดวง หรือดวงละ ๕ บาท จำนวน ๖ ดวง

๑. บัตรประชาชน     ฉบับจริงพร้อมสำเนา                ๕  ฉบับ            

๒. ทะเบียนบ้าน       ฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา           ๕  ฉบับ      

 ๓. รูปถ่ายแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน ๓ รูป

๔. หลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา) ฉบับจริงพร้อมสำเนา  ๓  ชุด      

๕. หลักฐานการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๖.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  ฉบับจริงพร้อมสำเนา    ๓  ฉบับ

         ๗.  ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา  ๓  ฉบับ

                     ๘. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส                    ๓  ฉบับ            

                     ๙. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส                      ๓  ฉบับ      

          การเขียนสัญญาค้ำประกัน (สัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย) โดยต้องให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ำประกันตามลำดับ ดังนี้

                     ๑. บิดามารดา  (ที่แท้จริง)  หรือ

                     ๒. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ

                     ๓. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม ข้อ ๑ และ ๒

ค้ำประกันได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ำประกันได้ คือ

๓.๑ ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

เป็นผู้ค้ำประกัน หรือ

๓.๒ ผู้ค้ำประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ทั้งนี้  จะต้องดำเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒ ก่อน หากมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้ดำเนินการ

ตามข้อ ๓  โดยจะต้องทำหนังสือถึงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และมีหลักฐานมาแสดง เช่น ใบมรณบัตร

ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี

                     หลักฐานสำหรับผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันให้ถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องต่อไปนี้อย่างละ ๓ ฉบับ

๑. บัตรประชาชน     ฉบับจริงพร้อมสำเนา               

๒. ทะเบียนบ้าน       ฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา       

๓. ใบสำคัญการสมรส  ฉบับจริงพร้อมสำเนา

๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนา   

๕. ใบมรณะบัตร (คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน) กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต

 

                     ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในกำหนดเวลา พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวข้างต้น 

และหากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการบรรจุในครั้งนี้ โดยสามารถแจ้งวันรายงานตัวได้

ที่ คุณปิยฉัตร  ศรีณรงค์ โทร. ๐ – ๓๘๑๐ – ๒๕๗๑ - ๒ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

 

(ดร. กุมุทินี วรสุวรรณ)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar