รับสมัครงาน

ตุลาคม 2560

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4

ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1974/2559  ลงวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เรื่อง  การมอบอำนาจ

ให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   ลำดับที่ 1.  นายไชยญา  อินตา                  เลขประจำตัวสอบ  022

   ลำดับที่ 2.  นายวุฒิเดช  ซึ้งจินสิริโรจน์         เลขประจำตัวสอบ  101

   ลำดับที่ 3.  นายเจษฎา  จรจาก                 เลขประจำตัวสอบ  085

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1  มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  ณ  ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ชั้น 1  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่วันที่  16 – 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ในวันและเวลาทำการ  โดยให้นำหลักฐานการรายงานตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา               จำนวน  3  ฉบับ

  2. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา                   จำนวน  5  ฉบับ

  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา                     จำนวน  5  ฉบับ

  4. รูปถ่ายแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขนาด  1  นิ้ว            จำนวน  5  รูป

  5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  จำนวน  1  ฉบับ  โดยไม่มีโรคต้องห้าม

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้าง  พ.ศ. 2551

รายละเอียดประกาศและการรายงานตัวคลิก
Calendar