รับสมัครงาน

ตุลาคม 2560

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0638/2560  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2560

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 

เลขที่ตำแหน่ง 91046  จำนวน  1  อัตรา  สังกัดกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี นั้น

    บัดนี้  การดำเนินการสอบภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดแล้ว  โดยอาศัยอำนาจ

ตามความในข้อ 4  ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1974/2559  ลงวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

เรื่อง  การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ชั้น 1  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คลิก
Calendar